Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

tysiace-mysli
17:09
1582 a91b 390
Reposted fromproof proof viaclerii clerii
tysiace-mysli
17:09
9100 28d7 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaclerii clerii
17:09
8369 6f6b 390
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaHoHo HoHo

July 26 2017

tysiace-mysli
17:12
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprecelka precelka
tysiace-mysli
17:10
tysiace-mysli
17:07
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk, "O lęku"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
17:04
9363 ccb3 390
Reposted fromMuppet Muppet viasimplyfalling simplyfalling
tysiace-mysli
17:03
Reposted frombluuu bluuu viasimplyfalling simplyfalling
tysiace-mysli
17:00
7830 3e32 390
tysiace-mysli
17:00
7009 7a8c 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
17:00
tysiace-mysli
17:00
Patrzysz, ale czy widzisz?
tysiace-mysli
16:59
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viadrunkenheart drunkenheart

July 20 2017

tysiace-mysli
20:05
tysiace-mysli
20:04
9677 b476 390
tysiace-mysli
20:03
tysiace-mysli
20:03
6932 2c59 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamoai moai
tysiace-mysli
20:02
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaclerii clerii
tysiace-mysli
20:02
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaclerii clerii
20:02
1143 b91e 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl